1. Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

REVITADIET sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, KRS 0000752252

adres: Bielany Wrocławskie, ul. Liliowa 4, 55-040 Kobierzyce

e-mail: biuro@revitadiet.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: […] na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych] Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • Udostępniania Panu/Pani naszych Usług, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Panem/Panią umowy i jej wykonania. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
 • Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Kontaktowania się oraz interakcji z Panem/Panią, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być zgoda udzielona przez Pana/Panią lub nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Pana/Pani lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być zgoda udzielona przez Pana/Panią lub nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.

3. Dobrowolność podania danych osobowych oraz prawnie uzasadniony interes gromadzenia danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia i realizacji Umowy, a także świadczenia usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymaga od Pana/Pani podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej z Panem/Panią umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: nasi pracownikom; osoby które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych; dostawcy usług płatności elektronicznych; dostawcy zapewniający nam infrastrukturę informatyczną i sieciową; dostawcy technologii wykorzystywanych przez Witrynę; dostawcy usług księgowych; inne podmioty o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Ponadto dane Pana/Pani możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:

 • jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 • jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Pana/Pani danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

7. Prawo do cofnięcia zgody.

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Zebrane dane nie będą przekazywane danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.